เทศบาลตำบลเวียงชัย

" กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงชัย
เป็นเครือข่ายบริหารกองทุน ที่เป็นเลิศในคุณภาพการบริหาร "


ความเป็นมาของกองทุนหลักประกันท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงชัย
        กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงชัย เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่เริ่มทำงานจริงในปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดย นายสมบูรณ์  กันธิยะ  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย ได้นำเสนอขอความเห็นชอบผ่านสภาเทศบาลตำบลเวียงชัยในขณะนั้น และตั้งงบประมาณโอนสบทบเข้ากองทุนครั้งแรก ๑๐๒,๒๐๖.๐๐  บาท กองทุน สปสช. เขต โอนสมทบให้อีก ๒๑๔,๘๓๗.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๗,๐๔๓.๐๐ บาท ซึ่งเป็นยอดเงินประเดิมที่กองทุนใช้บริหารงาน มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ๑๘ คน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอีกจำนวน  ๔  ท่าน เป็นอนุกรรมการ เพื่อมีส่วนร่วมช่วยช่วยกองทุนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมประชากรในเขตพื้นที่ ๒ ตำบล (บางส่วน)  ๑๐ หมู่บ้าน ๔ ชุมชน
        ประชากร ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้าน  เกษตรกรรม  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ มีโรงเรียนมัธยม  ๑ แห่ง    โรงเรียนประถม ๒  แห่ง   วิทยาลัยเทคโนโลยี ๑  แห่ง   โรงเรียนอนุบาลเอกชน   ๒  แห่ง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงชัย  ๑  แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  ๕  วัด  มีสถานบริการสาธารณสุข รพสต.  ๒ แห่ง  อาสาสมัครสาธารณสุข  ๑๘๙ คน ประชากร  ๖,๔๑๐ คน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายมาทางทิศตะวันออก  ๑๓  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐.๕ ตารางกิโลเมตร

 

 
นายอินแปง  เกื้อกูล 
ประธานกองทุน เทศบาลตำบลเวียงชัย

เหตุผลที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุน
  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในการดำเนินงานด้านป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ


นายเลิศพงศ์  อภิจิรานุวัฒน์
เลขานุการกองทุน เทศบาลตำบลเวียงชัย

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน
๑.   เพื่อบริหารงบประมาณในการสนับสนุนหน่วยบริการ  กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ
๒.  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
๓.  เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน


นายณัฐพงษ์  วัชรมณฑล
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุน เทศบาลตำบลเวียงชัย

วิสัยทัศน์กองทุน
     “  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงชัย   เป็นเครือข่ายบริหารกองทุน   ที่เป็นเลิศในคุณภาพการบริหาร ”
 
ภารกิจกองทุน
        ๑. งานประชาสัมพันธ์กองทุนและระดมเงินทุน
        ๒. งานพิจารณาโครงการและสนับสนุนงบประมาณ
        ๓. งานประสานรับเรื่องราวร้องทุกข์
        ๔.  งานส่งเสริมสุขภาพ
        ๕.  งานป้องกันโรค
        ๖.  งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
        ๗.  งานรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำแป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกองทุนได้ที่ ข่าวหลักประกันสุขภาพ (สปสช)

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator