นางชุติมันต์ ไชยแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สายด่วน : 0918575896

นางมยุรี สุปินะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สายด่วน : 0882533683

พ.จ.อ.กฤษณ์ สุวรรณประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สายด่วน : 0834422808


นางปราณี หล้าตัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
สายด่วน :

นางสาวกรรณิการ์ คำปาเชื้อ
นิติกรชำนาญการ
สายด่วน :

นางวราภรณ์ ศรีเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สายด่วน :

นางวรรธิดา ราชคน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สายด่วน : 053769086 ต่อ 103

นางเจนจิรา ต๊ะติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สายด่วน : 053769086 ต่อ 105

ธนาวิชญ์ ตุ้ยวงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สายด่วน : 053768744

นายบุญรับ ป๊อกกาศ
พนักงานขับรถดับเพลิง
สายด่วน :

นายจรูญ อ้อยกลาม
พนักงานขับรถยนต์
สายด่วน :

นายไพฑูรย์ ยาสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วน :

นายบัณฑิต ทิพย์ประเสริฐ
พนักงานขับรถดับเพลิง
สายด่วน :

นายทวีศักดิ์ วงค์ชัย
พนักงานขับรถยนต์
สายด่วน :

นายสมัย ชุ่มมะโน
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นายวิชาญ นักหล่อ
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นายอุดม อินต๊ะวัง
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นายทิชากร กันธา
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นายคมสัน โคแพร่
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นางสาวสุชาดา ไชยเมธา
คนงานทั่วไป
สายด่วน :


นายยุทธนา ช้างมูบ
คนงาน
สายด่วน :

นางสาวพัชรี ชุมภูรัตน์
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นายพิชัย ทองดี
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นางสาวศิริพร วิชัย
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :

นางนงนุช หลวงจินดา
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร ��������������������������������������������� ทั้งหมด 27 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  IP ของคุณ
18.204.2.231
ออนไลน์ 36ip
วันนี้ 152ip
เดือนนี้ 3994ip
ปีนี้ 87629ip
ทั้งหมด 87629ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.21)
วันนี้ เวลา 19.55.01 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายวิเชียร สร้างใบศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางรัตติมา ใจซื่น
ประธานชุมชนดอนมูล
บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator