ประวัติเทศบาลตำบลเวียงชัย

       แต่เดิมเทศบาลตำบลเวียงชัยมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งได้รับการยกฐานะ ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลเวียงชัย และ ตำบลเมืองชุม ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 195 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2528 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 

ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

1. นายทอง สุวรรณประภา ดำรงตำแหน่ง 25 พฤษภาคม 2542 - 1 เมษายน 2543

2. นายสมบูรณ์ กันธิยะ ดำรงตำแหน่ง 18 เมษายน 2543 - 12 ธันวาคม 2545

     ดำรงตำแหน่ง 3 กุมภาพันธ์ 2546 - 18 มกราคม 2549

     ดำรงตำแหน่ง 3 มีนาคม 2550 - 2 มีนาคม 2554

3. นายอินแปง เกื้อกูล ดำรงตำแหน่ง 9 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
 

ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

1. ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ดำรงตำแหน่ง 25 พฤษภาคม 2542 - 1 มิถุนายน 2551

2. นายสาธิต แก้วรากมุข ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2553

3.นายองอาจ ม่วงโกสัย ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2553 - 24 กันยายน 2555

4.นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง 24 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน
 

ที่ตั้ง

เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป. กลาง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ห่างจากตัวอำเภอ 300 เมตร

ห่างจากตัวจังหวัด 12 กิโลเมตร

อยู่ทางทิศ ตะวันออก ของจังหวัดเชียงราย

ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที ในการเดินทางจากอำเภอ - จังหวัด

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านวังช้าง เขต อบต.เมืองชุม และบ้านค่ายเจริญ เขต เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านปง บ้านร่องบัวลอย บ้านใหม่โพธิ์งาม เขต เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านยกเจริญ บ้านดอนมูล เขต เทศบาลตำบลเมืองชุม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านไชยปราการ เขต เทศบาลตำบลเวียงชัย และบ้านเวียงเหนือ เขต เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

 

เขตการปกครอง

   เทศบาลตำบลเวียงชัย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน 14 ชุมชน คือ

ตำบลเวียงชัย

   1. บ้านกลางเวียง หมู่ 1 

   2. บ้านเวียงชัย หมู่ 8 

   3. บ้านไชยนารายณ์ หมู่ 9 

   4. บ้านชัยภูมิ หมู่ 10

   5. บ้านชัยนิเวศน์ หมู่ 13 

   6. บ้านเวียงชัยทอง หมู่ 19 

ตำบลเมืองชุม

   1. บ้านดอนเรือง หมู่ 5

   2. บ้านใหม่ดอนเรือง หมู่ 6 

   3. บ้านเมืองชุม หมู่ 7 

   4. บ้านดอนมูล หมู่ 10 (บางส่วน)
 

จำนวนพื้นที่

   เขตเทศบาลตำบลเวียงชัย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 15.7ตารางกิโลเมตร

 

ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน

     ลักษณะชุมชนเป็นแบบชุมชนพื้นเมืองดั่งเดิม มีการตั้งบ้านเรือนเกาะกลุ่มเป็นหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรล้อมรอบ การตั้งหมู่บ้านกระจายไปตามแนวยาวของทางหลวงหมายเลข 1173 และมีแหล่งชุมชนศูนย์กลาง 2 แห่ง คือ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงชัยและบริเวณตลาดสดตำบลเมืองชุม

 

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ วันที่  19  เมษายน พ.ศ.2564 ) จำนวน 6,793 คน แยกเป็น

- ชาย 3,177 คน       - หญิง 3,611 คน

- จำนวนครัวเรือน 3,076 ครัวเรือน

ตำบลเวียงชัย 

หมู่ที่1 บ้านกลางเวียง        ชาย 638 คน  หญิง 734 คน รวม 1,372 คน  จำนวนครัวเรือน 887 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 บ้านเวียงชัย           ชาย 351 คน  หญิง 436 คน รวม 787 คน     จำนวนครัว

หมู่ที่ 9 บ้านไชยนารายณ์    ชาย 347 คน  หญิง 354 คน รวม 701 คน     จำนวนครัวเรือน 222 ครัวเรือนเรือน 389 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ           ชาย 189 คน  หญิง 210 คน รวม 399 คน     จำนวนครัวเรือน 163 ครัวเรือน

หมู่ที่ 13 บ้านชัยนิเวศน์      ชาย 232 คน  หญิง 224 คน รวม 456 คน     จำนวนครัวเรือน 236 ครัวเรือน

หมู่ที่ 19 บ้านเวียงชัยทอง   ชาย 254 คน  หญิง 302 คน รวม 556 คน     จำนวนครัวเรือน 236 ครัวเรือน

ตำบลเมืองชุม 

หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนเรือง    ชาย 355 คน หญิง 391 คน รวม 746 คน จำนวนครัวเรือน 275 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ดอนเรือง  ชาย 429 คน หญิง 512 คน รวม 941 คน จำนวนครัวเรือน 350 ครัวเรือน

หมู่ที่ 7 บ้านเมืองชุม         ชาย 335 คน หญิง 402 คน รวม 737 คน จำนวนครัวเรือน 283 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล        ชาย  41 คน หญิง   43 คน รวม   83 คน จำนวนครัวเรือน 35 ครัวเรือน

- ความหนาแน่นของประชากร 432 คน / ตารางกิโลเมตร  IP ของคุณ
18.204.2.231
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 151ip
เดือนนี้ 3993ip
ปีนี้ 87628ip
ทั้งหมด 87628ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.17)
วันนี้ เวลา 19.05.02 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเสาร์ เมืองวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator