1.

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี...


โดย admin
Post Date
Read (260)

2.

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date
Read (231)

3.

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต...


โดย admin
Post Date
Read (253)

4.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (240)

5.

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date
Read (254)

6.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (268)

7.

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน (พ.ศ.2564)...


โดย admin
Post Date
Read (260)

8.

ขอเชิญผู้มารับบริการทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date
Read (487)

9.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...


โดย admin
Post Date
Read (230)

10.

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร...


โดย admin
Post Date
Read (250)

11.

ประกาศเรื่องค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร...


โดย admin
Post Date
Read (234)

12.

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น...


โดย admin
Post Date
Read (252)

13.

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date
Read (226)

14.

มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วิเคราะห์ผลประเมินปี 2563)...


โดย admin
Post Date
Read (240)

15.

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (245)

16.

ประชาสัมพันธ์กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date
Read (138)

17.

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date
Read (154)

18.

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date
Read (155)

19.

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย...


โดย admin
Post Date
Read (213)

20.

โครงการอบรมกฎหมายและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...


โดย admin
Post Date
Read (1248)

จำนวนข่าวทั้งหมด 54 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า


  IP ของคุณ
18.204.2.231
ออนไลน์ 26ip
วันนี้ 151ip
เดือนนี้ 3993ip
ปีนี้ 87628ip
ทั้งหมด 87628ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.17)
วันนี้ เวลา 19.05.02 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายประหยัด อาโปทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
กลางเวียง

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator