1.

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (16)

2.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับงานสวัสดิการสังคม ทต.เวียงชัย จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชน ณ ศาลาเอนกประ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (15)

3.

มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางสายตา...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (11)

4.

โครงการพลังงานทดแทน กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (159)

5.

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร"...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (43)

6.

การอบรมเชิงปฤิบัตการพลังงานทางเลือก...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (51)

7.

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (71)

8.

รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (43)

9.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและผืนน้ำ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (43)

10.

โครงการศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (40)

11.

ทะเบียนปราชญ์ชุมชน...


โดย admin
Post Date
Read (309)

12.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (41)

13.

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (240)

14.

ประชาสัมพันธ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...


โดย admin
Post Date
Read (257)

15.

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ
โดย admin
Post Date
Read (1201)

16.

งานมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date
Read (428)

จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า


  IP ของคุณ
54.227.97.219
ออนไลน์ 27ip
วันนี้ 278ip
เดือนนี้ 1035ip
ปีนี้ 103981ip
ทั้งหมด 103981ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.70.14)
วันนี้ เวลา 16.19.13 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายอิฐปถพงค์ อาสนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเจริญ เผ่าเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัยทอง ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator