ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (107)

พัฒนาหนองบวกบวน...


โดย tao
Post Date
Read (72)

กิจกรรม ตัดหญ้าสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (81)

พัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (125)

แก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้กับชาวนา...


โดย tao
Post Date
Read (94)

ทำความสะอาดทางเท้าในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (124)

ทำความสะอาดฌาปนสถานบ้านเมืองชุม...


โดย tao
Post Date
Read (74)

คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาฯออกสำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาล...


โดย tao
Post Date
Read (72)

เทศบาลตำบลเวียงชัยมอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564...


โดย tao
Post Date
Read (80)

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไชยนารายณ์ - หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย...


โดย admin
Post Date
Read (423)

แผนที่โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไชยนารายณ์ - หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ...


โดย admin
Post Date
Read (416)

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (869)

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...


โดย admin
Post Date
Read (908)

14.

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓...


โดย admin
Post Date
Read (964)

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date
Read (310)

การประเมิน การจัการขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านเมืองชุม หมู่ ๗ ตำบลเมืองชุม...


โดย tao
Post Date
Read (366)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓...


โดย tao
Post Date
Read (764)

ตัดต้นไม้ขวางทางจราจรเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลเวียชัย วันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๖๓...


โดย tao
Post Date
Read (723)

มอบกระเบื้องผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (767)

งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒...

ข่าวกิจกรรม
โดย tao
Post Date
Read (1862)

จำนวนข่าวทั้งหมด 84 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า


  IP ของคุณ
3.238.117.56
ออนไลน์ 20ip
วันนี้ 227ip
เดือนนี้ 8857ip
ปีนี้ 47372ip
ทั้งหมด 47372ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.57)
วันนี้ เวลา 03.10.02 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเอกชัย วงค์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายสามารถ จินะโกฏิ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator