21.

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (818)

22.

เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (809)

23.

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 10 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (813)

24.

ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด)...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (801)

25.

ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (870)

26.

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านเอกรินทร์ หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (881)

27.

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนไปโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร หมู่ 19 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (854)

28.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 วังพระหมู่ 6 ต.เมืองชุม ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (928)

29.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชลประทาน เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย ถึง หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (904)

30.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซ.7 หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (942)

31.

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสับ/ตัดกิ่งไม้)...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1308)

32.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ม.8 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1234)

33.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 6 ม.1 ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1201)

34.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนวังพระ หมู่ 6 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1207)

35.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสันโค้ง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1890)

36.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนร่องเสือเต้น หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1875)

37.

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2560...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1931)

38.

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (2179)

39.

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ 2560...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (2173)

40.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ 9 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (2209)

จำนวนข่าวทั้งหมด 65 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า


  IP ของคุณ
54.227.97.219
ออนไลน์ 27ip
วันนี้ 279ip
เดือนนี้ 1036ip
ปีนี้ 103982ip
ทั้งหมด 103982ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.53)
วันนี้ เวลา 16.28.05 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเกรียงศักดิ์ ชุมภูรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายสามารถ จินะโกฏิ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator