11.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 17 หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1076)

12.

ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2560 ถึง ปิดเทอม 2/2560...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1037)

13.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร คสล. หมู่ 10 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1056)

14.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 หมู่ 5 (ดอนรือง2) ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (1067)

15.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ร่องเสือเต้น หมู่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (913)

16.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 ข้างโรงอิฐ ม.7...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (862)

17.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ 6 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (841)

18.

ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอย3 (ป่างิ้ว) หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (871)

19.

เผยแพร่ราคากลางโครงการถนน คสล.และปรับปรุงถนนกลางเวียง – ชัยนิเวศน์ หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (841)

20.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนวังพระ หมู่ที่ 6 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (840)

21.

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสันโค้ง (ชุมชนศรีดอนเรือง1) หมู่ 5...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (850)

22.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซ.3 หมู่ 7 (ชุมชนร่องเสือเต้น) ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (835)

23.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ 13...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (757)

24.

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (799)

25.

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัยและคัดแยกขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงชัย ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (877)

26.

เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (864)

27.

ทดสอบ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (803)

28.

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนนกลางเวียง-ชัยนิเวศน์ หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (848)

29.

ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (761)

30.

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนชัยนิเวศน์-ถนนสามชัย หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (795)

จำนวนข่าวทั้งหมด 65 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า


  IP ของคุณ
54.227.97.219
ออนไลน์ 38ip
วันนี้ 264ip
เดือนนี้ 1021ip
ปีนี้ 103967ip
ทั้งหมด 103967ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.70.18)
วันนี้ เวลา 15.36.20 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประดิษฐ์ สายขัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเกียรติขจร บัวเคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator