1.) แผนผังการรับลงทะเบียนคนพิการ
2.) ผังขั้นตอนการให้บริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
3.) แผนผังขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
4.) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
5.) แผนผังลดขั้นตอนการปฏิบบัติงาน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า