เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) 4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส
2.) 4701-นายช่างโยธา
3.) 4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4.) 4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส
5.) 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
6.) 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
7.) 3204-นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
8.) 3203-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
9.) 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
10.) 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
11.) 3104-นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
12.) 3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
13.) 3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
14.) 3101-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
15.) 2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง
16.) 2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง
17.) 2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง
18.) 2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง
19.) 2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง
20.) 021_1101 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator