เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
2.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
3.) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
4.) กฏบัตร
5.) แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565
6.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี 2565 - 2567
7.) คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโย
8.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
9.) กฎบัตรประจำปีงบประมาณ 2564
10.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
11.) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12.) มาตรการสร้างจิตสำนึก
13.) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
14.) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
15.) มาตรการป้องกันการรับสินบน
16.) มาตรการป้องกันการขัดกัน
17.) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
18.) นโยบายบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
19.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563
20.) นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563
21.) แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2563
22.) แบบรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23.) รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561
24.) ประกาศเจตจำนง
25.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
26.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
27.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
28.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี
29.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
30.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
31.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
32.) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
33.) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator