1.) คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงชัย
2.) คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ
3.) คู่มือการลาของพนักงานเทศบาล
4.) คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ
5.) คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท
6.) 2.คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
7.) คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
8.) คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
9.) คู่มือการปฏิบัตืงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.) คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
11.) คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์
12.) คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ฯ
13.) คู่มือการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของอปท
14.) คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนุญและการเลือกตั้ง
15.) คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16.) คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม
17.) คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
18.) คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC
19.) คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ2564
20.) คู่มือการร่างข้อกำหนดตามพระราชบัญติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง
21.) คู่มือการลา การได้เงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาสำหรับข้าราชการ
22.) สมรรถนะประจำสายงาน
23.) สมรรถนะผู้บริหาร
24.) สมรรถนะหลัก
25.) คู่มือการจัดการองค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ
26.) คู่มือการลาพนักงานเทศบาล
27.) คู่มือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
28.) คู่มือกองคลัง
29.) คู่มือ กองช่าง
30.) คู่มือ งานการเจ้าหน้าที่
31.) คู่มือการรับนักเรียนก่อนประถมวัย
32.) คู่มือการขอข้อมูลข่าวสาร
33.) คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย
34.) คู่มือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
35.) คู่มือการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
36.) คู่มือการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
37.) คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


  IP ของคุณ
18.204.2.231
ออนไลน์ 37ip
วันนี้ 152ip
เดือนนี้ 3994ip
ปีนี้ 87629ip
ทั้งหมด 87629ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.21)
วันนี้ เวลา 19.55.01 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประดิษฐ์ สายขัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางรัตติมา ใจซื่น
ประธานชุมชนดอนมูล
บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator