" กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงชัย
เป็นเครือข่ายบริหารกองทุน ที่เป็นเลิศในคุณภาพการบริหาร "


ความเป็นมาของกองทุนหลักประกันท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงชัย
        กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงชัย เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่เริ่มทำงานจริงในปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดย นายสมบูรณ์  กันธิยะ  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย ได้นำเสนอขอความเห็นชอบผ่านสภาเทศบาลตำบลเวียงชัยในขณะนั้น และตั้งงบประมาณโอนสบทบเข้ากองทุนครั้งแรก ๑๐๒,๒๐๖.๐๐  บาท กองทุน สปสช. เขต โอนสมทบให้อีก ๒๑๔,๘๓๗.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๗,๐๔๓.๐๐ บาท ซึ่งเป็นยอดเงินประเดิมที่กองทุนใช้บริหารงาน มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ๑๘ คน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอีกจำนวน  ๔  ท่าน เป็นอนุกรรมการ เพื่อมีส่วนร่วมช่วยช่วยกองทุนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมประชากรในเขตพื้นที่ ๒ ตำบล (บางส่วน)  ๑๐ หมู่บ้าน ๔ ชุมชน
        ประชากร ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้าน  เกษตรกรรม  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ มีโรงเรียนมัธยม  ๑ แห่ง    โรงเรียนประถม ๒  แห่ง   วิทยาลัยเทคโนโลยี ๑  แห่ง   โรงเรียนอนุบาลเอกชน   ๒  แห่ง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงชัย  ๑  แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  ๕  วัด  มีสถานบริการสาธารณสุข รพสต.  ๒ แห่ง  อาสาสมัครสาธารณสุข  ๑๘๙ คน ประชากร  ๖,๔๑๐ คน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายมาทางทิศตะวันออก  ๑๓  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐.๕ ตารางกิโลเมตร

 

 
นายอินแปง  เกื้อกูล 
ประธานกองทุน เทศบาลตำบลเวียงชัย

เหตุผลที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุน
  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในการดำเนินงานด้านป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ


นายเลิศพงศ์  อภิจิรานุวัฒน์
เลขานุการกองทุน เทศบาลตำบลเวียงชัย

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน
๑.   เพื่อบริหารงบประมาณในการสนับสนุนหน่วยบริการ  กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ
๒.  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
๓.  เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน


นายณัฐพงษ์  วัชรมณฑล
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุน เทศบาลตำบลเวียงชัย

วิสัยทัศน์กองทุน
     “  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงชัย   เป็นเครือข่ายบริหารกองทุน   ที่เป็นเลิศในคุณภาพการบริหาร ”
 
ภารกิจกองทุน
        ๑. งานประชาสัมพันธ์กองทุนและระดมเงินทุน
        ๒. งานพิจารณาโครงการและสนับสนุนงบประมาณ
        ๓. งานประสานรับเรื่องราวร้องทุกข์
        ๔.  งานส่งเสริมสุขภาพ
        ๕.  งานป้องกันโรค
        ๖.  งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
        ๗.  งานรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำแป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกองทุนได้ที่ ข่าวหลักประกันสุขภาพ (สปสช)  IP ของคุณ
18.204.2.231
ออนไลน์ 29ip
วันนี้ 151ip
เดือนนี้ 3993ip
ปีนี้ 87628ip
ทั้งหมด 87628ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.19)
วันนี้ เวลา 19.48.13 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประดิษฐ์ สายขัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายจรูญ ติงคันนา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator