1.

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงชัย (ชั้น 3 )...


โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (418)

2.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (459)

3.

ขอเชิญคณะอนุกรรมการ LTC กองทุนหลักประกันสุขฯเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงชัย ...


โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (447)

4.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (512)

5.

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทศบาลตำบลเวียงชัย (ชั้น 2 อาคารหลังใหม่))...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (558)

6.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2563...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (556)

7.

ขอเชิญคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงชัย ชั้น 2 อาคารหลังเก่า...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (551)

8.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (617)

9.

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทศบาลตำบลเวียงชัย ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (661)

10.

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทศบาลตำบลเวียงชัย ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (785)

11.

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2561...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date
Read (847)

12.

เชิญร่วมปั่นจักรยาน Bike for dad วันที่่ 9-11 ธันวาคม เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date
Read (4062)

13.

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนฯ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date
Read (4344)

14.

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date
Read (4944)

15.

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อบังคับ(เพิ่มเติม)...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date
Read (4506)

16.

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date
Read (5816)

17.

ประกาศจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพร้อมวัตถุประสงค์...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date
Read (4531)

จำนวนข่าวทั้งหมด 17 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า


  IP ของคุณ
18.204.2.231
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 151ip
เดือนนี้ 3993ip
ปีนี้ 87628ip
ทั้งหมด 87628ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.210)
วันนี้ เวลา 19.47.07 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายบุญช่วย ถนอมกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเจริญ เผ่าเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัยทอง ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator