1.

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date
Read (259)

2.

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัยเรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนขั้นเงินเดือนครู พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (378)

3.

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัยเรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date
Read (459)

4.

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัยเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date
Read (507)

5.

โครงสร้าง...


โดย admin
Post Date
Read (281)

6.

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) 2563...


โดย admin
Post Date
Read (480)

7.

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัยเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (510)

8.

ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 ...


โดย admin
Post Date
Read (552)

9.

ประมวลจริยธรรมข้าราขการ ...


โดย admin
Post Date
Read (563)

10.

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล...


โดย admin
Post Date
Read (607)

11.

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล...


โดย admin
Post Date
Read (605)

12.

รายงานผลการประเมินและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2562...

รายงานผลการประเมินและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2562
โดย admin
Post Date
Read (1357)

13.

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2562 (การโอนย้าย)...


โดย admin
Post Date
Read (584)

14.

ประกาศหลักเกณฑ์(เพิ่มเติม) พ.ศ.2562 (การบรรจุแต่งตั้งการโอน การย้าย)...


โดย admin
Post Date
Read (547)

15.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date
Read (617)

16.

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ...


โดย admin
Post Date
Read (560)

17.

แนวปฏิบัติในการขอใช้บัญชี ...


โดย admin
Post Date
Read (544)

18.

คู่มือการเลื่อนระดับสายทั่วไปและวิชาการ...


โดย admin
Post Date
Read (509)

19.

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2)...


โดย admin
Post Date
Read (538)

จำนวนข่าวทั้งหมด 19 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า


  IP ของคุณ
18.204.2.231
ออนไลน์ 33ip
วันนี้ 151ip
เดือนนี้ 3993ip
ปีนี้ 87628ip
ทั้งหมด 87628ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.206)
วันนี้ เวลา 19.52.18 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประดิษฐ์ สายขัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator